در روزهای عادی، سفارش طبق رویههای زیر ارسال میشود. در شرایط ویژه مانند جشنوارهها یا روزهای شلوغ و پرازدحام مانند اسفند ماه، برحسب روش و محل دریافت سفارش، زمان ارسال متفاوت است
درحال حاضر محل تحویل سفارش به درب اصلی ساختمان (منتهی به خیابان) تغییر پیدا کرده است. دلیل اتخاذ این تصمیم به دریافت شکایات متعدد از مدیران ساختمانها، برخی محدودیتهای موجود و اجتناب از مواردی که ورود به ساختمانها میتواند ایجاد کند، مربوط میشود. از جملهی این موارد میتوان به قوانین محدودههای شخصی و خصوصی، فضاهای مشترک آپارتمانها و ورود به برخیمجتمعهای مسکونی، اماکن تجاری، فرهنگی یا دولتی، اشاره کرد.

نکته: پس از پردازش سفارش و تحویل به پست، زمان تقریبی تحویل سفارش ارسالی بنا به محدوده جغرافیایی و مقصد سفارش بین 24 تا 72 ساعت کاری است.

بازگشت به بالا