پوستی

نام دارو ماینوکسیدیل 8211 Minoxidil گروه دارویی پوستی سایر داروهای پوستی اشکال دارویی Foam 2 Foam 5 Topical solution 2