رانیتیدین مصرف کنیم یا نه

شاید شما هم در این چند روز با اخباری مبنی بر ممنوعیت مصرف رانیتیدین مواجه شده باشید و احتمالا از