شایعه رانیتیدین

شاید شما هم در این چند روز با اخباری مبنی بر ممنوعیت مصرف رانیتیدین مواجه شده باشید و احتمالا از جمله افرادی هستید که مصرف این دارو را تجربه کرده یا حداقل آن را در داروهای ضروری خانه نگه داری کنید. اما آیا واقعا مصرف رانیتیدین خطر دارد؟ آیا دارویی جایگزین رانیتیدین وجود دارد؟ در […]