ژل دست برای کرونا

بهداشت فردی در روزهایی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد باعث شد ضدعفونی کردن مرتب دست ها برای دوری از