کیست سینه

کیست پستان ۵۰ درصد از خانم ها ممکن است در نقطه ای از زندگی خود یک توده ای در پستان