گیاه جینسینگ

چقدر با گیاه جینسینگ آشنایی دارید جینسینگ قرمز چه تفاوتی با انواع دیگر این گیاه دارد چه خواصی در این