شاید شما هم در این چند روز با اخباری مبنی بر ممنوعیت مصرف رانیتیدین مواجه شده باشید و احتمالا از جمله افرادی هستید که مصرف این دارو را تجربه کرده یا حداقل آن را در داروهای ضروری خانه نگه داری کنید. اما آیا واقعا مصرف رانیتیدین خطر دارد؟ آیا دارویی جایگزین رانیتیدین وجود دارد؟ در […]

اطلاعات عمومی داروی متولازون: نام دارو متولازون-Metolazone گروه دارویی -داروی قلبی عروقی-داروی ادرار آور ،دیورتیک های تیازیدی برخی از نام تجاری -متالونیکس-زاروکسولین اشکال دارویی (قرص) tab 5 mg metolazone رده دارویی گروه Bقابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در […]

اطلاعات عمومی داروی کاپتوپریل نام دارو کاپتوپریل-Captopril گروه دارویی -ضد فشار خون-مهار کننده سیستم رنین آنژیوتانسین آلدسترون اشکال دارویی -(قرص) tab 25 mg-(قرص) Tab 50 mg رده دارویی گروه Cدر شرایط خاص و نظارت ویژه پزشک قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه […]

اطلاعات عمومی داروی لوزارتان: نام دارو لوزارتان-losartan گروه دارویی -داروی قلبی عروقی ARB -ضد فشار خون-مهارکننده سیستم رنین،آنژیوتانسین،آلدسترون برخی از نام های تجاری -Pozzarex-losaver اشکال دارویی -(کپسول)Cap 20 mg-(قرص)Tab 25 mgـ(قرص)Tab 50 mgـ(قرص)Tab 100 mg رده دارویی گروه Dاستفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. […]

اطلاعات عمومی داروی انالاپریل: نام دارو انالاپریل-Enalapril گروه دارویی -ضد فشار خون-مهار کننده سیستم رنین آنژیوتانسین آلدسترون برخی از نام های تجاری -اناپرل-وازواکت اشکال دارویی -(قرص) Tab 2.5 mg-(قرص) Tab 5 mg-(قرص) Tab 10 mg-(قرص) Tab 20 mg رده دارویی گروه Cدر شرایط خاص و نظارت ویژه پزشک قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از […]

اطلاعات عمومی داروی امپرازول: نام دارو امپرازول -omeperazole گروه دارویی گوارشی- مهارکننده اسید معدهمهارکننده های پمپ پروتون(PPLs) برخی از نام

اطلاعات عمومی داروی والسارتان: نام دارو والسارتان- Valsartan گروه دارویی -ضد فشار خون-آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین ۲ برخی از نام تجاری

اطلاعات عمومی داروی هیدروکلروتیازید: نام دارو هیدروکلروتیازید -Hydrochlorothiazide گروه دارویی قلبی عروقی -ضد فشار خونادرار آور -دیورتیک های تیازیدی نام تجاری diurzidhytzera اشکال دارویی -(قرص) Tab 12.5 mg-(قرص) Tab 25 mg-(قرص) Tab 50 mg رده دارویی گروه Bقابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات […]

اطلاعات عمومی داروی داکسی سایکلین: نام دارو داکسی سایکلین- Doxycycline گروه دارویی -آنتی بیوتیک-ضد باکتری (تتراسایکلین ها) برخی از نام های تجاری -انتری داکس-دوکسی کیم اشکال دارویی (کپسول)Cap doxycycline 100 mg رده دارویی گروه Dاستفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه […]

اطلاعات عمومی داروی کلوگزاسیلین: نام دارو کلوگزاسیلین-cloxacillin گروه دارویی آنتی بیوتیک ، ضدباکتری ،پنی سیلین ها برخی از نام های

اطلاعات عمومی داروی متوکلوپرامید: نام دارو متوکلوپرامید -metoclopramide گروه دارویی داروهای گوارشی -کولینرژیک برخی از نام های تجاری آمپول: متوپامید -دمتیک