اطلاعات عمومی داروی مینوسایکلین نام دارو minocycline مینوسایکلین گروه دارویی ضدعفونت ضد باکتری در دسته ی تتراسایکلین ها آنتی بیوتیک

اطلاعات عمومی داروی متولازون نام دارو متولازون Metolazone گروه دارویی داروی قلبی عروقی داروی ادرار آور دیورتیک های تیازیدی برخی

اطلاعات عمومی داروی کاپتوپریل نام دارو کاپتوپریل Captopril گروه دارویی ضد فشار خون مهار کننده سیستم رنین آنژیوتانسین آلدسترون اشکال

اطلاعات عمومی داروی لوزارتان نام دارو لوزارتان losartan گروه دارویی داروی قلبی عروقی ARB ضد فشار خون مهارکننده سیستم رنین

اطلاعات عمومی داروی انالاپریل نام دارو انالاپریل Enalapril گروه دارویی ضد فشار خون مهار کننده سیستم رنین آنژیوتانسین آلدسترون برخی

اطلاعات عمومی داروی امپرازول نام دارو امپرازول omeperazole گروه دارویی گوارشی مهارکننده اسید معدهمهارکننده های پمپ پروتون PPLs برخی از

اطلاعات عمومی داروی والسارتان نام دارو والسارتان Valsartan گروه دارویی ضد فشار خون آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین ۲ برخی از نام

اطلاعات عمومی داروی هیدروکلروتیازید نام دارو هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide گروه دارویی قلبی عروقی ضد فشار خونادرار آور دیورتیک های تیازیدی نام

اطلاعات عمومی داروی داکسی سایکلین نام دارو داکسی سایکلین Doxycycline گروه دارویی آنتی بیوتیک ضد باکتری تتراسایکلین ها برخی از

اطلاعات عمومی داروی کلوگزاسیلین نام دارو کلوگزاسیلین cloxacillin گروه دارویی آنتی بیوتیک ضدباکتری پنی سیلین ها برخی از نام های