اطلاعات عمومی داروی متولازون: نام دارو متولازون-Metolazone گروه دارویی -داروی قلبی عروقی-داروی ادرار آور ،دیورتیک های تیازیدی برخی از نام تجاری -متالونیکس-زاروکسولین اشکال دارویی (قرص) tab 5 mg metolazone رده دارویی گروه Bقابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات انسانی به اندازه کافی در […]

اطلاعات عمومی داروی کاپتوپریل نام دارو کاپتوپریل-Captopril گروه دارویی -ضد فشار خون-مهار کننده سیستم رنین آنژیوتانسین آلدسترون اشکال دارویی -(قرص) tab 25 mg-(قرص) Tab 50 mg رده دارویی گروه Cدر شرایط خاص و نظارت ویژه پزشک قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از عارضه جانبی برای جنین نشان داده است و مطالعات انسانی به اندازه […]

اطلاعات عمومی داروی لوزارتان: نام دارو لوزارتان-losartan گروه دارویی -داروی قلبی عروقی ARB -ضد فشار خون-مهارکننده سیستم رنین،آنژیوتانسین،آلدسترون برخی از نام های تجاری -Pozzarex-losaver اشکال دارویی -(کپسول)Cap 20 mg-(قرص)Tab 25 mgـ(قرص)Tab 50 mgـ(قرص)Tab 100 mg رده دارویی گروه Dاستفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. […]

اطلاعات عمومی داروی انالاپریل: نام دارو انالاپریل-Enalapril گروه دارویی -ضد فشار خون-مهار کننده سیستم رنین آنژیوتانسین آلدسترون برخی از نام های تجاری -اناپرل-وازواکت اشکال دارویی -(قرص) Tab 2.5 mg-(قرص) Tab 5 mg-(قرص) Tab 10 mg-(قرص) Tab 20 mg رده دارویی گروه Cدر شرایط خاص و نظارت ویژه پزشک قابل استفاده است: مطالعات حیوانی مواردی از […]

اطلاعات عمومی داروی امپرازول: نام دارو امپرازول -omeperazole گروه دارویی گوارشی- مهارکننده اسید معدهمهارکننده های پمپ پروتون(PPLs) برخی از نام

اطلاعات عمومی داروی والسارتان: نام دارو والسارتان- Valsartan گروه دارویی -ضد فشار خون-آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین ۲ برخی از نام تجاری

اطلاعات عمومی داروی هیدروکلروتیازید: نام دارو هیدروکلروتیازید -Hydrochlorothiazide گروه دارویی قلبی عروقی -ضد فشار خونادرار آور -دیورتیک های تیازیدی نام تجاری diurzidhytzera اشکال دارویی -(قرص) Tab 12.5 mg-(قرص) Tab 25 mg-(قرص) Tab 50 mg رده دارویی گروه Bقابل استفاده در بارداری: با مطالعات حیوانی شواهدی دال بر خطرناک بودن این دارو مشاهده نشده است. مطالعات […]

اطلاعات عمومی داروی داکسی سایکلین: نام دارو داکسی سایکلین- Doxycycline گروه دارویی -آنتی بیوتیک-ضد باکتری (تتراسایکلین ها) برخی از نام های تجاری -انتری داکس-دوکسی کیم اشکال دارویی (کپسول)Cap doxycycline 100 mg رده دارویی گروه Dاستفاده نشود: شواهدی دال بر خطر مرگ جنین با مصرف این دارو در دوران بارداری وجود دارد. این شواهد به واسطه […]

اطلاعات عمومی داروی کلوگزاسیلین: نام دارو کلوگزاسیلین-cloxacillin گروه دارویی آنتی بیوتیک ، ضدباکتری ،پنی سیلین ها برخی از نام های

اطلاعات عمومی داروی متوکلوپرامید: نام دارو متوکلوپرامید -metoclopramide گروه دارویی داروهای گوارشی -کولینرژیک برخی از نام های تجاری آمپول: متوپامید -دمتیک