اسهال حاد

بیماری اسهال یکی از وضعیت‌های شایع میان اقشار مختلف جامعه مخصوصاً کودکان و سالمندان است در این میان خوشبختانه روش