حرکت کرانچ

حرکات اصلی بدنسازی عضلات شکم و فیله کمری بخش۱ عضلات شکمی دارای پیچیدگی های آناتومی خاص خود بوده که