داروی گوارشی

اطلاعات عمومی داروی متوکلوپرامید نام دارو متوکلوپرامید nbsp metoclopramide گروه دارویی داروهای گوارشی کولینرژیک برخی از نام های تجاری آمپول