سیاه دانه

سیاه دانه چیست سیاه دانه گیاهی است که از گذشته برای درمان سردرد دندان درد گرفتگی بینی آسم التهاب مفاصل