عضلات شکمی و کمری

 حرکات اصلی بدنسازی عضلات شکم و فیله کمری(بخش۱)  عضلات شکمی دارای پیچیدگی های آناتومی خاص خود بوده که در ورزش پرورش اندام، آنها را به صورت کلی به سه بخش میانی، تحتانی و کناری تقسیم می کنند. چرا که نمای اصلی را در این ورزش، این بخش ها شکل داده و نقش اصلی را در […]