مزاج بلغم

عناصر اصلی جهان: دانشمندان طب سنتی معتقدند که همه ی جهان آفرینش از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است:  خاک که اثر سردی بخشی و خشکی دارد. آب که اثر سردی بخشی و تری دارد. هوا که اثر گرمی بخشی و تری دارد. آتش که اثر گرمی بخشی خشکی دارد. در بدن موجودات مختلف از […]