مزاج

عناصر اصلی جهان دانشمندان طب سنتی معتقدند که همه ی جهان آفرینش از چهار عنصر اصلی تشکیل شده است خاک