کلسیم،مکمل کلسیم

کلسیم یکی از عناصر اصلی بدن انسان است که بیشتر آن در استخوان‌ها و دندان‌ها وجود دارد و کمبود آن