تغذیه در ماه رمضان

روزه گرفتن بدن ورزشکاران و بدنسازان را ضعیف میکند اکثر ورزشکاران در رشته تناسب اندام و یا پرورش اندام یک