ورزش در ماه رمضان

روزه گرفتن بدن ورزشکاران و بدنسازان را ضعیف میکند؟  اکثر ورزشکاران در رشته تناسب اندام و یا پرورش اندام، یک سری تصورات غلط نسبت به ماه رمضان دارند.روزه گرفتن را موجب کاهش قوا، حجم و شادابی عضلات و کلا از بین رفتن تناسب اندام خود میدانند. امروزه دیگر با تحقیقات گسترده در خصوص مباحث همچون […]